Live Chat
Live Chat

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง – บทนำ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง – ในฐานะสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง บริษัท Hantec Global Ltd. (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “HG”) เผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยการระบุความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้น HG ขอรับรองทุกขั้นตอน ในการจัดทำ นำไปใช้และคงไว้ซึ่ง นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงใด ๆที่อาจเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าได้

คำแถลงนี้เปิดเผยถึง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่คุณ ในฐานะลูกค้าในตอนนี้หรือผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้า อาจเผชิญได้ เมื่อต้องมีการติดต่อทางธุรกิจกับ HG; กฎหมายและข้อบังคับในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่ง HG ต้องปฏิบัติตาม; และนโยบายที่ HG นำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การระบุและตัวอย่างของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดจากความรู้ที่เหนือกว่าของพนักงาน และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ และอาจเกิดขึ้นระหว่าง บริษัท กับลูกค้า หรือระหว่างลูกค้ากับลูกค้ารายอื่น

เมื่อ บริษัท ให้บริการแก่ลูกค้า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ดังต่อไปนี้เมื่อ บริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง:

  • มีแนวโน้มที่จะหาส่วนต่างทางการเงิน หรือหลีกเลี่ยงการขาดทุนทางการเงิน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า;
  • มีส่วนได้เสียในผลของการให้บริการ หรือธุรกรรมที่ดำเนินการในนามของลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากผลประโยชน์ของลูกค้าในผลลัพธ์นั้น;
  • มีแรงจูงใจทางการเงินหรืออื่น ๆ เพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ของลูกค้ารายอื่น เหนือผลประโยชน์ของลูกค้า;
  • ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับลูกค้า; หรือ
  • ได้รับหรือจะได้รับอามิสสินจ้างจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่นมาตรฐานหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า

ในส่วนที่เกี่ยวกับ HG แล้ว ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์หลัก ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเรามีดังต่อไปนี้

  • คุณอาจได้รับการแนะนำให้รู้กับเราโดยบุคคลที่สาม ที่ได้รับค่าตอบแทนจากการเทรดของคุณ

กฎหมายและข้อบังคับ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีอยู่ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่ออกโดยคณะกรรมการบริการทางการเงินมอริเชียส ตระหนักดีว่า ในขณะที่ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้น ลูกค้าควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ในฐานะผู้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการบริการทางการเงินมอริเชียส ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2548 HG ต้องจัดการกับความขัดแย้งนั้น เพื่อไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้า

นโยบายของ Hantec Global

ตามที่กฎหมายกำหนด HG ได้ใช้และคงไว้ซึ่งนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้า

HG เก็บบันทึกกิจกรรมทางธุรกิจของเราเพื่อให้เราสามารถระบุความขัดแย้งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเราได้ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ HG นั้น มีขั้นตอนและมาตรการในการจัดการและควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ; การกำกับดูแลที่เฉพาะเจาะจงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง; นโยบายการซื้อขายในบัญชีส่วนบุคคล นโยบายของขวัญและการจูงใจ การป้องกันและควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูล; การทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า; และในบางกรณี การปฏิเสธการดำเนินการแทนลูกค้าหรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้า

การเปิดเผยข้อมูล

แม้ว่า HG จะทุ่มเทให้กับการดำเนินการและคงไว้ซึ่งนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่ในบางกรณี นโยบายดังกล่าว อาจไม่เพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว HG จะเปิดเผยลักษณะทั่วไป และแหล่งที่มาของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการกับธุรกรรมที่เป็นประเด็นอยู่หรือไม่

การทบทวน

HG ทุ่มเทเพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา ในขณะเดียวกัน HG มักทบทวนและประเมินนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายดังกล่าวมีความเพียงพอในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์ม MT4 สำหรับเดสก์ท็อป และ มือถือ

แพลตฟอร์ม

เลือกจากบัญชีหลากหลายของเราเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ

ประเภทบัญชี

ติดตามข่าวอัพเดทล่าสุดของเรา

สมัครเพื่อรับการวิจัยตลาดล่าสุดและการวิเคราะห์จาก Hantec Global ส่งโดยตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณเป็นเว


เชื่อมต่ออยู่เสมอกับสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

ส่งอีเมล์มาหาเราท

คุณสามารถโทรหาเราได้ที่

คำเตือนเรื่องความเสี่ยง

Forex และ CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทด ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่าเงินฝากเริ่มแรกของคุณ ดังนั้นคุณควรเก็งกำไรด้วยเงินที่คุณสามารถจะสูญเสียได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาป็นอิสระหากจำเป็นก่อนที่จะทำธุรกรรมดังกล่าว. โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา.

Hantec Global Ltd. ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในเว็บไซต์ของเรา การที่คุณอยู่ในเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา. คุณสามารถเข้าถึง นโยบายคุกกี้ ของเราได้ที่นี่.

Hantec Global เป็นชื่อการค้าของ Hantec Global Ltd. ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงินของมอริเชียส (FSC) ในสาธารณรัฐมอริเชียส. หมายเลขใบอนุญาต: C114013940.