Live Chat
Live Chat

นโยบายการดำเนินคำสั่ง

Hantec Global Ltd. ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Services Commission (“FSC”) และภายใต้หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่ออกโดย FSC เราจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และนอกเหนือจากในบางสถานการณ์ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้แล้ว โดยที่เราดำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการตามคำสั่งต่าง ๆ เราจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา (เรียกว่าการส่งมอบ “การดำเนินการที่ดีที่สุด”) และต้องจัดทำและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินการตามคำสั่ง และระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการเช่นนั้นได้

เรามีนโยบายและระเบียบวิธีการภายใน ที่ควบคุมวิธีการที่เราจะวางตัวเมื่อเราดำเนินการคำสั่งให้กับลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราทุกราย ดังนั้นนโยบายและระเบียบขั้นตอนของเรา จะอยู่ภายใต้การทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอาจมีการแก้ไขได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ดำเนินการ

เราจัดการกับลูกค้าเป็นตัวการ ไม่ใช่ตัวแทน ซึ่งหมายความว่าเราเป็นสถานที่ดำเนินการ และดังนั้น บรรดาลูกค้าจึงทำธุรกรรมโดยตรงกับเรา ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนหรือตลาดภายนอกอีกตลาดหนึ่ง การเทรดที่ลูกค้าทำกับเรานั้น ไม่สามารถโอนได้ ซึ่งหมายความว่าถ้าลูกค้าเปิดสถานะกับเราพวก เขาก็จะต้องปิดสถานะกับเรา

ปัจจัยการดำเนินการ

เราใช้ปัจจัยการดำเนินการดังต่อไปนี้:

ราคา – ในขณะที่เรามักมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาที่เราอนุญาตให้ลูกค้าดำเนินการการเทรดได้นั้น จะดีกว่าราคาที่อื่น ๆ ราคาในผลิตภัณฑ์สกุลเงินนั้น มีที่มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ซึ่งจัดหาสภาพคล่องให้กับตลาดสกุลเงิน OTC

ต้นทุน – เราได้กำหนดส่วนบวกเพิ่ม (mark-up) ของราคาจากผู้ให้บริการสภาพคล่องของเรา และเผยแพร่ราคาที่ “มีส่วนบวกเพิ่ม” นี้ ซึ่งรวมถึงรายได้ของเราด้วย เราจะใช้ราคาปิดของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาร์จิ้น และความสมดุลของเครดิต/ เดบิตใด ๆ

ความเร็วและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ – การเทรดอาจดำเนินการบนแพลตฟอร์มของเรา หรือทางโทรศัพท์หรือรูปแบบอื่น ๆ ในการติดต่อสื่อสาร การเทรดหน้าจอและโทรศัพท์นั้นจะอยู่ภายใต้สภาพคล่องและสภาวะตลาด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการซื้อขายของลูกค้าจะเปิดหรือปิดได้โดยทันที ความเร็วและความเป็นไปได้ในการดำเนินการนั้น ยังอาจขึ้นอยู่กับการใช้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และสายโทรคมนาคม/ข้อมูล และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการหยุดชะงักชั่วคราว

ปริมาณ – เรากำหนดปริมาณต่ำสุดและสูงสุดที่ลูกค้าอาจวางไว้ในการซื้อขายแต่ละครั้ง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาวะตลาดและนโยบายของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

เกณฑ์การดำเนินการ

เมื่อมีการจัดเตรียมธุรกรรมหรือการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า เราจะพิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ ในการพิจารณาความสำคัญของปัจจัยการดำเนินงานที่อ้างถึงข้างต้น:

  • ลักษณะของลูกค้า;
  • ลักษณะของคำสั่งของลูกค้า; และ
  • ลักษณะของเครื่องมือทางการเงินที่อยู่ภายใต้คำสั่งดังกล่าว

การจัดการกับคำสั่งของลูกค้า

ภายใต้สภาวะตลาด คำสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกดำเนินการในราคาของเรา หรือใกล้เคียงกับราคาของเรา ราคาที่ลูกค้าได้รับเมื่อดำเนินการนั้น จะไม่ได้รับการรับประกัน เนื่องจากตลาดอาจขยายกว้าง มีความผันผวนมาก หรือแม้กระทั่งกระโดดเปิดช่องว่าง (gap) ไม่มีการรับประกันว่าคำสั่งของลูกค้าจะได้รับการดำเนินการ

ข้อปฏิบัติเฉพาะ (Specific Instruction)

หากลูกค้ามีความต้องการเฉพาะใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราดำเนินการเมื่อต้องติดต่อกับพวกเขา พวกเขาจะต้องแจ้งให้เราทราบและเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับให้เข้ากับพวกเขา อย่างไรก็ตาม ลูกค้าควรทราบว่า ในกรณีที่พวกเขาให้ข้อปฏิบัติเฉพาะแก่เรา ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการตามคำสั่งตามปกติของเรา ข้อปฏิบัติเฉพาะของพวกเขาจะได้รับการพิจารณาก่อน

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากที่ควรได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนตามปกติของเราและเราจะไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบส่งมอบการดำเนินการที่ดีที่สุดในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นของคำสั่งของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมโดยข้อปฏิบัติเฉพาะของพวกเขานั้น

นโยบายและระเบียบขั้นตอนปกติของเรา จะคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ หลายธุรกรรมอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่เช่นนี้ เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนที่คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการ

หน้าที่ของเราในการดำเนินการที่ดีที่สุด

เมื่อดำเนินการตามคำสั่งสำหรับสกุลเงิน และ Bullion หรือผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ OTC เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงนโยบายการดำเนินคำสั่งของเรา และข้อปฏิบัติเฉพาะที่ได้รับจากลูกค้าของเรา

นโยบายของเราไม่สามารถให้การรับประกันได้ อย่างไรก็ตาม ราคาที่เราอนุญาตให้ลูกค้าของเราดำเนินคำสั่งได้นั้น จะดีกว่าที่มีอยู่หรืออาจจะมีอยู่ในที่อื่น ๆ

การบรรลุ ‘การดำเนินการที่ดีที่สุด’

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ เราจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง ราคา ค่าใช้จ่าย ความเร็วในการดำเนินการ ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ และการจัดการ ขนาด ลักษณะของคำสั่ง หรือปัจจัยอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว

เราจะใช้ประสบการณ์เชิงพาณิชย์และการตัดสินของเราเอง ในการพิจารณาความสำคัญของปัจจัยเหล่านี้อย่างไรก็ตาม เราได้ให้น้ำหนักแก่ราคาว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้นั้น

เราจะทบทวนนโยบายนี้ในช่วงเวลาปกติ และจะตรวจติดตามและทบทวนแหล่งที่มาของราคาจากภายนอก นโยบายที่อัพเดตพร้อมกับประกาศทั่วไป ที่จะแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถูกโพสต์ที่เว็บไซต์โดยพลัน และเมื่อนโยบายนี้ได้รับการอัพเดทเป็นสาระสำคัญแล้ว คุณยอมรับว่าการโพสต์นโยบายที่แก้ไขทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์นั้น จะเป็นประกาศที่แท้จริงให้คุณทราบ

 

ติดตามข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์ม MT4 สำหรับเดสก์ท็อป และ มือถือ

แพลตฟอร์ม

เลือกจากบัญชีหลากหลายของเราเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ

ประเภทบัญชี

ติดตามข่าวอัพเดทล่าสุดของเรา

สมัครเพื่อรับการวิจัยตลาดล่าสุดและการวิเคราะห์จาก Hantec Global ส่งโดยตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณเป็นเว


เชื่อมต่ออยู่เสมอกับสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

ส่งอีเมล์มาหาเราท

คุณสามารถโทรหาเราได้ที่

คำเตือนเรื่องความเสี่ยง

Forex และ CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทด ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่าเงินฝากเริ่มแรกของคุณ ดังนั้นคุณควรเก็งกำไรด้วยเงินที่คุณสามารถจะสูญเสียได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาป็นอิสระหากจำเป็นก่อนที่จะทำธุรกรรมดังกล่าว. โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา.

Hantec Global Ltd. ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในเว็บไซต์ของเรา การที่คุณอยู่ในเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา. คุณสามารถเข้าถึง นโยบายคุกกี้ ของเราได้ที่นี่.

Hantec Global เป็นชื่อการค้าของ Hantec Global Ltd. ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงินของมอริเชียส (FSC) ในสาธารณรัฐมอริเชียส. หมายเลขใบอนุญาต: C114013940.