Live Chat
Live Chat

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สารบัญ

 1. ข้อตกลงระหว่างเรา
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับบริการ
 3. บทบัญญัติเกี่ยวกับประเภทเฉพาะของลูกค้า
 4. คำเตือนความเสี่ยง

 

บทนำ

เอกสารนี้มีความสำคัญ และประกอบด้วยข้อกำหนดที่เราให้บริการการซื้อขายทองคำแท่ง, CFD และสกุลเงินทางออนไลน์ (“บริการ”) ของเราให้แก่คุณ

เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ CFTC และตามพระราชบัญญัติ Dodd-Frank ทำให้ HANTEC GLOBAL Ltd. ไม่สามารถเปิดบัญชีสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาได้*

คุณจำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ และเราจะตรวจสอบว่าคุณมีโอกาสที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว โดยจะไม่อนุญาตให้คุณเทรดได้ จนกว่าคุณจะยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ

Hantec Global Ltd. ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการ Financial Services Commission ของสาธารณรัฐมอริเชียส

 

1. ข้อตกลงระหว่างเรา

 

1.1 ข้อตกลงระหว่างเรา (“ข้อตกลง” ฉบับนี้) ประกอบด้วย:

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 • และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการสมัครเปิดบัญชีและข้อบังคับย่อยอื่น ๆ

1.1.1

ข้อตกลงนี้แสดงถึงข้อกำหนดทั้งหมดที่ตกลงกันไว้ระหว่างเรา เกี่ยวกับบริการ เว้นแต่เราจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรในการเสริมเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้


1.2. วันที่มีผลบังคับ

1.2.1.

ข้อตกลงนี้จะเริ่มใช้บังคับในวันที่คุณกรอกและลงนามในแบบฟอร์มการสมัครขอเปิดบัญชี หรือวันที่คุณเริ่มใช้บริการ (ซึ่งเป็นวันที่เราเปิดทำการธุรกิจ หรือวันทำการถัดไปถ้าเราไม่เปิด, โดยจะเรียกว่า “วันทำการ”) แล้วแต่ว่าวันใดจะมาก่อน ภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรานั้น จะมีผลในวันทำการที่เราได้รับโอนเงินเข้าบัญชีของคุณ


1.3. สิทธิในการยกเลิก

1.3.1.

คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ ภายใน 14 วัน นับจากวันทำการที่เราได้รับแบบฟอร์มการสมัครขอเปิดบัญชีที่กรอกเสร็จสิ้นแล้วจากคุณ ถ้าคุณต้องการยกเลิกข้อตกลงนี้ โปรดแจ้งเบอร์ติดต่อของคุณไปให้ Hantec Global Ltd. ทราบ หรือเขียนถึงเราที่ Suite 207, 2nd Floor, Catalyst Silicon Avenue, 40 Cybercity 72201 Ebene Republic of Mauritius หรืออีเมล์มาที่ [email protected].

1.3.2.

หากคุณไม่ใช้สิทธิ์นี้ในการยกเลิกภายในระยะเวลาที่กำหนด คุณจะยังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิของคุณในการยุติข้อตกลงนี้ได้ตามข้อสัญญาที่ 2.32.1.1

1.3.3.

คุณตกลงว่าสิทธิในการยกเลิกและสิทธิที่จะยุติภายใต้ข้อตกลงนี้ เกี่ยวข้องกับการยกเลิกหรือยุติข้อตกลงเท่านั้น การยกเลิกหรือการยุติดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะได้รับการแจ้งการยกเลิกหรือการยุติจากคุณ การยกเลิกหรือยุตินั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือค่าสินไหมทดแทน ภาระผูกพันที่มีอยู่ทั้งของคุณและของเรา หรือบทบัญญัติทางสัญญาอื่นใด ตามที่ประสงค์ให้คงอยู่ได้ต่อไปหลังจากการยุติของข้อตกลงนี้แล้ว

1.3.4.

ไม่มีค่าปรับในกรณีที่ยกเลิก อย่างไรก็ตามคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับเราตามสัดส่วนจนถึงวันที่รยกเลิก และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับเรา (หรือบุคคลที่สาม) ในการยกเลิกข้อตกลงนี้ และความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการจัดการ หรือ ปิดธุรกรรมที่คงค้าง และโอนเงินกลับไปให้คุณ

1.3.5.

คุณควรทราบว่า เราจะให้บริการแก่คุณจนกว่าเราจะได้รับแจ้งการยกเลิกตามสิทธิการยกเลิกของคุณ และหากคุณยกเลิก จำนวนเงินที่ได้รับคืนอาจน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของคุณ เนื่องจากมูลค่าตลาดที่ผันผวน การชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ต้องชำระให้กับเรา ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

*ผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้: บุคคลธรรมดาที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา; บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สร้างขึ้นหรือจัดขึ้นภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา; สาขาหรือหน่วยงานของหน่วยงานขององค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา; ทรัสต์ที่ซึ่งผู้ดูแลทรัสต์เป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา; ทรัพย์มรดกที่บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแล; หรือบัญชีใด ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำมาใช้กับบริการ

 

2.1. บ. Hantec Global จำกัด

Hantec Global Ltd. ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการ Financial Services Commission ของสาธารณรัฐมอริเชียส

สถานประกอบกิจการหลักของเราอยู่ที่ Suite 207, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, สาธารณรัฐมอริเชียส (เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆในสถานที่หลักของธุรกิจของเรา) หมายเลขโทรศัพท์ของเราคือ +44 (0) 20 3934 2204 และที่อยู่อีเมล์ของเราคือ [email protected].


2.2. บริการซื้อขายที่ไม่ได้รับคำแนะนำ

2.2.1.

หากเราไม่ได้ตกลงกันที่จะให้คำแนะนำในการลงทุน และให้คำแนะนำส่วนตัวกับคุณ เกี่ยวกับการทำรายการใด ๆ เป็นการเฉพาะ เราขอเสนอ “บริการซื้อขายที่ไม่ได้รับคำแนะนำ” ซึ่งหมายความว่าเราซื้อจากคุณ หรือขายเงินลงทุนให้กับคุณ หรือซื้อหรือขายเงินลงทุนในนามของคุณ เมื่อคุณไม่ต้องการให้เราให้การแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับผลดีหรือความเหมาะสมของการทำธุรกรรมสำหรับคุณ

2.2.2.

คำบอกให้ปฏิบัติใด ๆ ที่คุณให้เราเกี่ยวกับบริการการซื้อขายที่ไม่ได้รับคำแนะนำนั้น จะต้องได้รับจากคุณผ่านระบบออนไลน์ระบบการทำธุรกรรม bullion, CFD และสกุลเงินของเรา (“แพลตฟอร์มออนไลน์”) เว้นแต่เราจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

2.2.3.

เราจะให้ราคาที่สามารถซื้อหรือขายสกุลเงิน bullion และ CFD ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งแบบทางวาจา หรือผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์

2.2.4.

คุณต้องชำระบัญชีแต่ละรายการตามวันที่ตกลงกับเราสำหรับการชำระบัญชี หรือหากไม่มีวันดังกล่าว ให้ถือว่าวันทำการที่สองหลังจากที่เราดำเนินคำสั่ง หรือในวันอื่นตามที่เราอาจจะกำหนด (“วันที่ส่งมอบเงิน (Value Date)”)


2.3. ความเหมาะสม

2.3.1.

แม้ว่าเราจะไม่ให้คำแนะนำในการลงทุนแก่คุณ แต่สำหรับการลงทุนบางประเภทแล้ว (ซึ่งถูกพิจารณาโดยเราว่าเป็นการลงทุนที่ซับซ้อน) เมื่อเราได้รับคำบอกให้ปฏิบัติในการซื้อขายบนพื้นฐานที่ไม่ได้ให้คำปรึกษาแล้ว เราจะประเมินความเหมาะสมของคำบอกให้ปฏิบัติดังกล่าวโดยอ้างอิงถึงความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจของคุณ ในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง หากเราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะทำการประเมินนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ปฏิบัติตามคำบอกให้ปฏิบัติที่ได้รับจากคุณ

2.3.2.

หากเราพิจารณาว่า (เกี่ยวกับข้อมูลที่เราถือครองไว้เกี่ยวกับคุณ) มีธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม เราจะเตือนคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากคุณต้องการดำเนินธุรกรรมนั้นต่อหลังจากได้รับคำเตือนนี้แล้ว คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นเอง


2.4. การยืนยัน

2.4.1

เมื่อเราจัดการให้กับคุณบนพื้นฐานชองการไม่ได้รับคำแนะนำ เราจะแจ้งให้คุณทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันการดำเนินการตามคำสั่งของคุณ และแจ้งรายละเอียดการทำธุรกรรมนั้น (เช่น ราคา และอัตราแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่ใช้สำหรับการแปลงสกุลเงิน) คุณควรตรวจสอบการยืนยันอย่างละเอียด และแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับข้อผิดพลาดใด ๆ ยกเว้นกรณีที่คุณแจ้งให้เราทราบภายใน 24 ชั่วโมงว่ามีข้อผิดพลาดในการยืนยันที่เราส่งให้คุณ มันจะถือว่าเป็นการผูกมัดคุณ (ในกรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดที่ชัดแจ้ง)


2.5. การดำเนินการที่ดีที่สุด

2.5.1.

เมื่อเราดำเนินการคำสั่งในนามของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับคุณ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เพื่อให้บรรลุการดำเนินการที่ดีที่สุด เราจึงมีนโยบายดำเนินการตามคำสั่ง ที่สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายการดำเนินการตามคำสั่งของเรานั้น จะได้รับการตรวจทานเป็นระยะ ๆ และทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจัดให้การดำเนินการที่ดีที่สุดต่อไป เมื่อทำข้อตกลงนี้คุณยืนยันว่าคุณยอมรับในนโยบายนี้

2.5.2.

โปรดทราบว่าคำบอกให้ปฏิบัติเฉพาะจากคุณเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งนั้น อาจทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการตามคำสั่งของเราได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการดำเนินการ ที่ครอบคลุมโดยคำบอกให้ปฏิบัติเฉพาะนั้น

2.5.3.

เมื่อเราเข้าทำธุรกรรมในนามของคุณที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศนอกเหนือจากสกุลเงินพื้นฐานของบัญชีของคุณ (เนื่องจากสกุลเงินพื้นฐานดังกล่าวมีอยู่ในแบบฟอร์มการสมัครขอเปิดบัญชี) เราอาจดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินที่จำเป็นใด ๆ (พร้อมกับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ทีละธุรกรรม) ในวันที่ชำระเงินสำหรับการทำธุรกรรมนั้น แทนที่จะเป็นวันที่ทำการซื้อขาย ในอัตราแลกเปลี่ยนตามปกติ (Prevailing Rate) ของเรา

2.5.4.

การชำระเงินเข้าบัญชีของคุณ อาจจำเป็นต้องแปลงเป็นสกุลเงินพื้นฐานของบัญชีของคุณ


2.6. การปฏิบัติหน้าที่

2.6.1

เว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่นในเวลาที่ทำการซื้อขาย เราจะเป็นคู่สัญญาในทุกการทำธุรกรรมของคุณและทำหน้าที่เป็นตัวการ และไม่ใช่ตัวแทนในนามของคุณ เว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่น เราจะปฏิบัติต่อคุณเพียงลำพังในฐานะลูกค้าของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวง และคุณจะต้องรับผิดชอบโดยตรงและอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่เราทำกับคุณ หรือในนามของคุณ เราไม่มีหรือไม่เราพยายามที่จะมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามใด ๆ ในนามของผู้ที่อาจอ้างว่าคุณกำลังทำหน้าที่ให้อยู่


2.7. การรวมคำสั่ง

2.7.1

ภายใต้กฎหรือข้อบังคับใด ๆ ของ FSC เราอาจรวมการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีของคุณกับลูกค้าอื่น ๆ และพนักงานและบริษัทร่วมของเรา (รวมถึง บริษัทโฮลดิ้ง หรือ บริษัทย่อยใด ๆ (ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ บริษัท พ.ศ. 2544) เป็นครั้งคราว ของเรา และ/ หรือ บริษัทย่อยของ บริษัทโฮลดิ้งดังกล่าว “บริษัทร่วม”) และพนักงานของพวกเขา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบก่อน เราจะรวบรวมคำสั่งของคุณเฉพาะเมื่อเราเชื่อว่ามีแนวโน้มว่าการรวมคำสั่งของคุณนั้น จะได้ผลโดยรวมต่อประโยชน์ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณควรทราบว่าผลของการรวมตัวอาจเป็นข้อเสียต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งเฉพาะ


2.8. การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา

2.8.1.

คุณสามารถป้อนคำสั่งซื้อตามอัตราแลกเปลี่ยนและราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

2.8.2.

ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาและข้อความที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ หรือที่เผยแพร่ให้กับคุณโดยทางเรานั้น ถือเป็นความลับ และได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่าเนื้อหาและข้อความนี้ มีไว้เพื่อการใช้ส่วนตัวของคุณเอง และคุณจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เราอาจตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดระหว่างฝ่ายต่าง ๆในการดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.8.3.

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรหัสผ่านบัญชีเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย หรืออีเมล์ คุณจะถูกร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อันเป็นวิธีการตรวจสอบยืนยันการระบุตัวตนของคุณก่อนที่จะมีการเปิดเผยรหัสผ่านทางโทรศัพท์ รหัสผ่านของคุณจะเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และคุณยินยอมที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในทุกการทำธุรกรรม การขาดทุน ค่าใช้จ่าย และค่าบริการทั้งหมด หากธุรกรรมใด ๆ ได้รับการยอมรับและปิดโดยเราหลังจากที่ได้ให้รหัสผ่านกับคุณแล้ว

2.8.4.

คุณยอมรับว่า โดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นั้น คุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าในการรับและส่งคำบอกให้ปฏิบัติสำหรับการดำเนินการนอกตลาดที่ควบคุม หรือระบบซื้อขายแบบพหุภาคี (multilateral trading facility)

2.8.5.

คุณจะแจ้งรายชื่อบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้เข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ในนามของคุณให้เราทราบ (แต่ละราย จะเรียกว่า “ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต”) คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีบุคคลใหม่มาเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเดิมคนใดไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอีกต่อไป เมื่อได้รับการแจ้งดังกล่าวแล้ว การเปลี่ยนแปลงใน ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต จะมีผลทันที (หรือในวันดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง) อย่างไรก็ตาม การแจ้งดังกล่าวจะไม่มีผลกับคำบอกให้ปฏิบัติใด ๆที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว คำบอกให้ปฏิบัติทั้งหมดที่ให้และรับโดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต จะถือเป็นคำบอกให้ปฏิบัติที่ได้รับอนุญาตจากคุณ และจะมีผลผูกพันกับคุณ

2.8.6.

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแต่ละคนได้ออก และปิดเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตหลังจากใช้ แพลตฟอร์มออนไลน์

2.8.7.

คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลใด ๆที่จะเชื่อว่าการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคุณไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นความลับ หรืออาจรั่วไหลไปให้ผู้อื่นทราบ

2.8.8.

เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ เราอาจระงับ เพิกถอน หรือปฏิเสธการเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ได้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เหตุผลเพื่อการรักษาความปลอดภัย คุณภาพการให้บริการ การที่คุณไม่ชำระเงินเมื่อครบกำหนด หรือการที่คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้


2.9. การส่งคำสั่ง

2.9.1.

เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบให้เป็นอย่างอื่นโดยเรา คำสั่งซื้อขายทั้งหมดจะต้องส่งให้กับเราผ่านทาง แพลตฟอร์มออนไลน์ คำสั่งดังกล่าวจะไม่มีผล ยกเว้นคำสั่งที่เราได้รับจริง


2.10. คำสั่งที่ไม่มีผลผูกพัน

2.10.1.

เมื่อคุณคลิกปุ่มส่งคำสั่งผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา (หรือให้คำสั่งแก่เราโดยวิธีการอื่นใดก็ตามที่เราอาจตกลงกัน) ไม่มีภาระผูกพันใดที่เราจะต้องยอมรับคำสั่งนั้น หรือหากยอมรับ แต่ก็จะเป็นไปแบบไม่มีข้อผูกมัดว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าว คำสั่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการอาจถูกยกเลิกได้ตามการพิจารณาของเรา เมื่อคำสั่งได้รับการป้อนลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราแล้ว ไม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยคุณได้

2.10.2.

เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยเร็ว หากเกิดสถานการณ์ที่เราอาจไม่สามารถรับ หรือดำเนินการตามคำสั่งของคุณได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องให้เหตุผลแก่คุณในการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณ และนอกจากนี้ เรายังจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใด ๆ หากเราปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งของคุณ


2.11. เงินประกันมาร์จิ้น (Margin Deposit)

2.11.1

ก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ เราอาจใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบของเราโดยสมบูรณ์ในการกำหนดให้ต้องมีเงินประกันของเงินจำนวนดังกล่าวตามที่เราอาจระบุในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อเราที่เกิดขึ้นจริง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือที่อาจเกิดขึ้นกับคุณในส่วนที่เกี่ยวกับสถานะที่คาดการณ์ไว้หรือที่มีอยู่ซึ่งคุณมีหรือจะมี กับเรา (“เงินประกันมาร์จิ้น”)

2.11.2.

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บหลักประกัน (margin requirement) ณ เวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจมีผลทันที เราอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางอีเมล์ ผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ ข้อความ หรือโดยการประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรับทราบถึงการเรียกเก็บหลักประกัน (margin requirement) ในปัจจุบันที่ใช้กับบัญชีและสถานะที่เปิดอยู่ของคุณ


2.12. Cleared Funds (เงินที่สามารถใช้ในการเปิดการซื้อขายได้)

2.12.1.

คุณต้องมีเงินทุน (Cleared Fund) ที่เพียงพออยู่กับเราตลอดเวลาก่อนที่เราจะดำเนินการคำสั่งใด ๆ เราจะระบุให้คุณทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้เป็นเงินประกันมาร์จิ้นสำหรับคำสั่งแต่ละคำสั่ง

2.12.2.

เราจะรับเงินจากคุณในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น:

 • เงินเหล่านั้นมาจากบัญชีที่ถืออยู่ในชื่อของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีร่วมหรือเป็นรายบุคคล ที่ซึ่งการชำระเงินมาจากคุณ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจยืนยันบัญชีธนาคารหากการชำระเงินนั้นดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • เงินเหล่านั้นถูกจ่ายในนามของคุณโดยผู้แนะนำโบรกเกอร์; เรามีข้อตกลงกับผู้แนะนำโบรกเกอร์รายนั้น; และเราได้ดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อยืนยันบัญชีที่มีการชำระเงินนั้น

2.12.3.

หากบัญชีของคุณมีมูลค่าเงินสดเป็นลบด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปิดสถานะต่าง ๆของคุณภายใต้ข้อ 2.15 หรือการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ มูลค่าเงินสดที่เป็นค่าลบนี้จะเป็นหนี้สินที่มีต่อเรา ซึ่งจะครบกำหนดและต้องชำระในทันที


2.13. กำไร ขาดทุน และดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากสถานะที่เปิด

2.13.1.

สำหรับสถานะใด ๆ ที่เปิดอยู่โดยคุณ เราจะเครดิตรายได้และผลกำไรที่ได้รับ เข้าบัญชีของคุณ เป็นคราวๆไป หรือจะหักจากบัญชีของคุณสำหรับการขาดทุน และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ได้ตกลงกับเราไว้ จนถึงวันที่ส่งมอบเงิน (Value Date) (ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.4 ข้างต้น) หรือจนกว่าจะปิดสถานะ หรือชำระบัญชี ในลักษณะดังต่อไปนี้:

 • สำหรับการซื้อสกุลเงินหนึ่งเทียบกับการขายอีกสกุลเงิน และสกุลเงินที่ซื้อมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสกุลเงินที่ขาย แล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ;
 • สำหรับสัญญาทองคำแท่ง ดอกเบี้ยที่เกิดจากการซื้อหรือขายทองคำแท่งจะได้รับการบันทึกเครดิตเข้าหรือหักจากบัญชีของคุณ;
 • ในกรณีที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นลบ ดอกเบี้ยที่เกิดจากการนั้นจะถูกหักจากบัญชีของคุณ;
 • ในกรณีของ CFD เราจะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสำหรับแต่ละสถานะที่เปิด (long (หรือซื้อ)) และ:
  • ในกรณีของสถานะ long (หรือซื้อ) เราจะชำระส่วนต่างระหว่างราคาหรือระดับที่เราได้เข้าทำรายการนั้นกับคุณ และราคาหรือระดับของสินค้าที่เป็นประเด็น (หรืออ้างอิง) ในวันที่ส่งมอบเงิน (Value Date) ถ้าสูงกว่า เราจะจ่ายส่วนต่างให้กับคุณ แต่ถ้าต่ำกว่า คุณจะต้องจ่ายส่วนต่างนั้นให้กับเรา
  • ในกรณีของสถานะ short (หรือขาย) ตำแหน่งเราจะชำระส่วนต่างระหว่างราคาหรือระดับที่เราได้เข้าทำรายการนั้นกับคุณ และราคาหรือระดับของสินค้าที่เป็นประเด็น (หรืออ้างอิง) ในวันที่ส่งมอบเงิน (Value Date) ถ้าต่ำกว่า เราจะจ่ายส่วนต่างให้กับคุณ แต่ถ้ามันสูงกว่า คุณจะต้องจ่ายส่วนต่างนั้นให้กับเรา

2.13.2.

ในทุกกรณีดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราที่เรากำหนดเป็นครั้งคราวและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา


2.14. เงินทดรองจ่ายและอัตราดอกเบี้ย

2.14.1.

หากคุณไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะชำระบัญชีในธุรกรรมใด ๆ ในวันที่ส่งมอบเงิน (Value Date) หรือในวันที่ตามที่เรากำหนดให้มีการชำระบัญชี เราอาจจะ (แต่โดยที่ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องทำเช่นนั้น) ทดรองจ่ายให้กับคุณตามจำนวนที่จำเป็นสำหรับการชำระบัญชีโดยตรง ของธุรกรรมใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน และคุณจะต้องชำระคืนเป็นเงินเทียบเท่าเงินดอลล่ารสหรัฐ (ตามอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราที่เราจะกำหนด) เมื่อทวงถาม พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปีเหนืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นหนึ่งในมอริเชียสสำหรับ สำหรับเวลาที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งจะคำนวณเป็นรายวัน นับจากวันที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าดังกล่าว รวมถึงวันที่ชำระคืนเต็มจำนวน ดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวจะเรียกเก็บจากรายการดังต่อไปนี้:

 • ส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินประกันมาร์จิ้น (Margin Deposit) หรือเงินประกันมาร์จิ้น (Margin Deposit) เพิ่มเติม ที่ไม่ได้ชำระหรือนำฝากในรูปของเงินสด; และ
 • จำนวนเงินใด ๆที่ต้องชำระให้กับเรา ที่ยังคงค้างอยู่

2.14.2.

ข้อ 2.14 นี้ จะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการผูกมัดเราทำการทดรองจ่ายใด ๆ ให้กับคุณ และจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่เรามีต่อคุณ หรือบุคคลอื่นใดภายใต้ข้อตกลงนี้หรือที่ได้รับการกำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ


2.15. การบังคับชำระบัญชี

2.15.1.

คุณต้องรักษาระดับเงินประกันมาร์จิ้น (Margin Deposit) ไว้ให้เพียงพอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะที่เปิดไว้ทั้งหมดดังนี้:

 • ถ้าในเวลาใด ๆ เงินประกันมาร์จิ้น ที่ถือโดยเราอยู่ กำลังเข้าใกล้หรือไม่เพียงพอที่จะครอบคลุม มูลค่าที่ปรับตามราคาตลาด (mark to market value) ที่ติดลบ ของสถานะที่เปิดใด ๆ หรือทั้งหมดที่คุณมีกับเรา หรือ
 • หากวงเงินเครดิตที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ณ เวลาใด ๆ ที่กำหนดให้กับคุณ ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมมูลค่าที่ปรับตามราคาตลาด (mark to market value) ที่ติดลบ ของสถานะที่เปิดใด ๆ หรือทั้งหมดที่คุณมีกับเรา

2.15.2.

เราจะมีสิทธิ์ ตามดุลพินิจของเราโดยสมบูรณ์ ในการที่จะกำหนดมูลค่าที่ปรับตามราคาตลาด (mark to market value) เป็นครั้งคราว นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้กับเราแล้ว หากคุณไม่ชำระเงินตามจำนวนที่ครบกำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้ เรามีสิทธิ์ที่จะปิด (โดยการซื้อหรือขาย) สถานะใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณที่เปิดอยู่

2.15.3.

เราไม่จำเป็นต้องติดต่อคุณก่อนที่เราจะดำเนินการตามข้อ 2.15.1 อย่างไรก็ตาม ถ้าเราทำเช่นนั้น อาจมีการเรียกหลักประกันเพิ่ม (margin call) ผ่านทางอีเมล์ ผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือส่งข้อความ จะถือว่าได้รับการเรียกหลักประกันเพิ่ม (margin call) แล้ว หากเราได้ฝากข้อความไว้เพื่อขอให้คุณติดต่อเรา หรือถ้าเราไม่สามารถฝากข้อความได้ แต่ได้พยายามอย่างเหมาะสมแล้วในการดำเนินการดังกล่าว


2.16. ข้อผิดพลาดในการแจ้งราคา

2.16.1

เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผล ในการแจ้งราคาล่าสุดสำหรับทุกสกุลเงิน bullion และตราสารอื่น ๆ ที่ซื้อขายในหรือผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าราคาที่แจ้งนั้นมีความถูกต้อง

2.16.2.

ตามข้อ 2.29.1 หากข้อผิดพลาดในการแจ้งราคาเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่เห็นได้ชัดในข้อความหรือข้อบ่งชี้ (“ข้อผิดพลาดในการแจ้งราคา (Quoting Error)”) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย หนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการแจ้งราคา เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการแจ้งราคา และปิดสถานะใด ๆ ที่เปิดอยู่บนพื้นฐานของ ข้อผิดพลาดในการแจ้งราคา ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการแจ้งราคา จะได้รับการแก้ไขตามมูลค่าตลาดยุติธรรม ตามที่เราได้กำหนดไว้ในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่เกิดข้อผิดพลาดในการแจ้งราคาดังกล่าว


2.17. วงเงินเครดิต

2.17.1.

เราอาจจะ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะ ให้วงเงินเครดิตแก่คุณในสกุลเงินที่ตกลงกัน ซึ่งสามารถหักล้างกับมูลค่าที่ปรับตามราคาตลาดที่ติดลบ ในสถานะที่เปิดได้ หรือจำนวนเงินที่ใช้บังคับกับการขาดทุนจากการซื้อขายที่ยังไม่ได้ชำระ ให้กับการซื้อขายบางส่วนหรือทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะรายการหรือรวมหรือทั้งสองอย่าง)

2.17.2.

หากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ที่ติดลบของสถานะที่เปิดสถานะหนึ่ง เข้าใกล้หรือเกินวงเงินเครดิตของคุณแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้คุณต้องจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินประกันมาร์จิ้น (Margin Deposit) ตามดุลพินิจของเราโดยสมบูรณ์ วงเงินเครดิตใด ๆ ที่เราตั้งไว้อาจลดลงหรือเพิกถอนออกเมื่อใดก็ได้ โดยจะทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณ

2.17.3.

หากเราปฏิบัติตามคำบอกให้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลให้เกินวงเงินเครดิต:

 • เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้;
 • คุณจะต้องรับผิดต่อเราสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระให้กับเรา รวมถึงจำนวนเงินที่เกินวงเงินเครดิต ๆ;
 • เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำบอกให้ปฏิบัติใด ๆ ที่ตามมาหลังจากที่อาจจะเกินวงเงินเครดิต


2.18. วงเงินที่อนุญาต

2.18.1.

คุณสามารถแจ้งให้เราทราบถึงวงเงินที่อนุญาตให้นำมาใช้กับการเทรดบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นการทั่วไปหรือสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเฉพาะรายได้ คุณสามารถเพิกถอนวงเงินที่อนุญาตดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เราอาจใช้ดุลพินิจของเราโดยสมบูรณ์ ในการกำหนดวงเงินที่อนุญาตให้กับคุณ และ/ หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยทำการแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ 2.27


2.19. ผลประโยชน์และความขัดแย้งทางวัตถุ

2.19.1.

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระหว่างประเทศ ที่ให้บริการมากมายแก่ลูกค้าหลากหลาย อาจมีบางครั้งที่เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของเรา หรือผลประโยชน์ของบริษัทร่วม กับหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบให้แก่คุณหรือลูกค้ารายอื่น หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของลูกค้าสองรายขึ้นไป ซึ่งเรามีหน้าที่ต้องดูแลในแต่ละกรณี ภายใต้กฎหมายของประเทศมอริเชียสเราจำเป็นต้องมีการเตรียมการให้พร้อมด้วยความมุ่งมันที่จะดำเนินทุกขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงสำคัญต่อความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา เราได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ครอบคลุม เพื่อระบุและจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่เราไม่เห็นว่าการจัดการภายใต้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเราเพียงพอที่จะจัดการกับความขัดแย้งเรื่องใดเป็นการเฉพาะเจาะจง เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงลักษณะ และ/ หรือแหล่งที่มาของความขัดแย้งนั้น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับเต็มของเราสามารถจัดให้ได้ตามคำขอ


2.20. เงินของลูกค้า

2.20.1

จำนวนเงินทั้งหมดที่ถืออยู่ในบัญชีของคุณจะได้รับและถือโดยเราเป็นเงินของลูกค้า และถูกแยกออก (“เงินทุนแยก”) โดยเรา เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการตรงกันข้าม เราอาจเก็บเงินทุนแยกไว้ในบัญชีแยกจาก ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศมอริเชียสหรือส่งเงินที่ถืออยู่ในนามของคุณไปยังโบรกเกอร์คนกลาง ตัวแทนชำระราคาและส่งมอบ (settlement agent) หรือคู่สัญญาที่อยู่นอกประเทศมอริเชียส ระบอบการปกครองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้กับบุคคลดังกล่าวอาจแตกต่างจากประเทศมอริเชียส และในกรณีที่มีการล้มละลายหรือภาวะที่เทียบเท่าการล้มละลายของบุคคลนั้น เงินของคุณอาจได้รับการปฏิบัติแตกต่างไปจากการปฏิบัติที่จะนำมาใช้หากมีการเก็บเงินไว้ในบัญชีแยกในมอริเชียส

2.20.2.

คุณยอมรับว่าในกรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ในบัญชีของคุณเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 ปี (แม้ว่าจะมีการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินค่าบริการ ดอกเบี้ยหรือรายการอื่นที่คล้ายคลึงกัน) และ/ หรือเราไม่อาจติดตามคุณได้แม้ว่าจะได้ดำเนินขั้นตอนอันควรในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราอาจจะปล่อยเงินของคุณออกจากบัญชีแยก (segregated account) และจำหน่ายบัญชีนั้นไปตามที่เราเห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว


2.21. การรักษาความลับ

2.21.1.

เราจะใช้ความพยายามพอควรเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลอันเป็นความลับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณและบัญชีของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม คุณให้สิทธิ์เราในการเปิดเผยข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นความลับหรือไม่ก็ตาม) ดังนี้:

 • ให้กับพนักงานของเรา (หรือพนักงานของตัวแทน ผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือผู้รับฝากทรัพย์สินของเรา หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเราในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ) ตามความจำเป็นที่จะต้องทราบ
 • ให้กับคณะกรรมการ FSC และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด ในขอบเขตที่พวกเขามีสิทธิได้รับข้อมูลที่สืบหานั้น;
 • ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย แนวปฏิบัติการประกอบธุรกิจการลงทุนที่ดี กฎระเบียบอุตสาหกรรมหรือหลักปฏิบัติ;
 • ในกรณีที่อธิบายไว้ในข้อ 2.22 ด้านล่างนี้


2.22. การปกป้องข้อมูล

2.22.1.

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแบบฟอร์มการสมัครขอเปิดบัญชี หรือเมื่อคุณยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2547

2.22.2.

คุณยอมรับว่าเราสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ หรือที่เราถือครองไว้ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ และเราอาจทำการประเมินเครดิตกับคุณได้ ในการดำเนินการดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจำเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

2.22.3.

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ ที่เราได้รับนั้น อาจถูกเก็บไว้ (โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีอื่น ๆ ) และใช้โดยเราในรูปแบบดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้;
 • เพื่อตอบสนองต่อคำขอข้อมูลจากคุณ;
 • เพื่อติดตามคุณหลังจากที่คุณขอข้อมูล เพื่อดูว่าเราจะสามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมใด ๆ ได้หรือไม่;
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและสำหรับการวิเคราะห์ตลาดและผลิตภัณฑ์;
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เราให้ และ/ หรืออาจให้แก่คุณ (และ/หรือ แก่องค์กรของคุณ);
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารของเราเอง (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรักษาบันทึกข้อมูลของเรา) และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ;
 • เพื่อป้องกันการทุจริตหรืออาชญากรรมอื่นและการสืบหา;
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจจับการใช้ที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในบริการของเราหรือสิทธิใด ๆ ของเรา และบังคับใช้หรือนำมาใช้กับข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา และ/ หรือข้อตกลงอื่น ๆ ของเรา หรือเพื่อปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิของเรา (หรือของผู้อื่น)
 • เพื่อติดต่อกับคุณ (เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือวิธีการอื่น ๆ) เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เราคิดว่าอาจเป็นที่สนใจของคุณ;
 • เพื่ออนุญาตให้ บริษัทร่วมของเราติดต่อกับคุณ (เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือวิธีการอื่น ๆ) เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่พวกเขาคิดว่าอาจเป็นที่สนใจของคุณ;
 • ในบางครั้ง เราอาจดำเนินการหรือสั่งให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบฟอกเงินบางรายการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรมการฟอกเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศ เราอาจจะใช้พนักงานที่ว่าจ้างโดยบริษัทร่วม ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศนี้หรือต่างประเทศ หรือถ้าจำเป็น เราจะจ้างผู้รับจ้างผู้เชี่ยวชาญ ให้ดำเนินงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือในต่างประเทศ ในกรณีใด ๆ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกล่าว จะได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ และจะไม่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้กับบุคคลที่สามรายใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกฎหมายให้ทำเช่นนั้น เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเราตลอดเวลา และการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย คุณยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีนี้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ โปรดทราบว่า เราอาจใช้บริการการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนได้

2.22.4.

เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่องค์กรนอกบริษัทร่วมของเรา เพื่อใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดของพวกเขาเอง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ แต่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกองค์กรของเราได้ดังนี้:

 • ให้กับองค์กรอื่น ๆ ที่เราอาจมีส่วนร่วม เพื่อดำเนินการ หรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานบริการของเรา หรือให้คำแนะนำแก่เรา โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาจะได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ บริการ หรือคำแนะนำดังกล่าว และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะพยายามทำให้แน่ใจว่า องค์กรดังกล่าวจะต้องนำมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและของผู้อื่น;
 • ในสถานการณ์ที่เราอาจถูกกำหนดโดยหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คำสั่งศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานของรัฐ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2.22.5.

บางครั้ง เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศต่าง ๆที่ไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับประเทศมอริเชียส ถ้าเราตั้งใจที่จะทำเช่นนี้แล้ว เท่าที่จะทำได้และเหมาะสม ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว เราจะจัดเตรียมสัญญาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ และเราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงานคุ้มครองข้อมูลมอริเชียสกำหนด

2.22.6.

เรามีระเบียบขั้นตอนด้านความปลอดภัย ที่ครอบคลุมการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

2.22.7.

คุณมีสิทธิที่จะขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้เกี่ยวกับตัวคุณ วัตถุประสงค์ที่ข้อมูลเหล่านั้นกำลังจะหรือจะได้รับการประมวลผล และผู้รับหรือระดับชั้นของผู้รับที่กำลังจะได้รับหรือจะได้รับการเปิดเผย หากคุณต้องการขอสำเนาข้อมูลนี้ โปรดติดต่อเรา เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการให้ข้อมูลนี้แก่คุณ (รายละเอียดซึ่งจะมีให้ตามคำขอ) นอกจากนี้ หากคุณขอเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เรา เราจะแก้ไข ลบและ/ หรือบล็อกข้อมูลส่วนบุคคลจากการประมวลผล หากข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้อง


2.23. คุกกี้ (Cookies)

2.23.1.

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งมาจากเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้สามารถย้อนกลับไปอ่านได้จากเบราว์เซอร์นั้นในภายหลัง คุกกี้อาจถูกใช้ในบางหน้าของแพลตฟอร์มออนไลน์และเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ปรับแต่งได้เหมาะกับตนเองมากขึ้น คุกกี้จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

2.23.2.

คุณสามารถเลือกว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หรือวิธีการที่จะได้รับคุกกี้ได้ โดยการเปลี่ยนค่ากำหนดและตัวเลือกต่างๆในเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ได้หากคุณเลือกที่จะปิดการยอมรับคุกกี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานการยอมรับคุกกี้ เพื่อรับประโยชน์จากบริการทั้งหมดในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา


2.24. ทรัพย์สินทางปัญญา

2.24.1.

คุณยอมรับว่าเราเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นในกรณีที่เป็นเจ้าของโดยผู้ได้รับอนุญาตบุคคลที่สาม และยกเว้นในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทร่วมใด ๆ ของเรา) ของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในแพลตฟอร์มออนไลน์ และสารสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ ที่สร้างโดย แพลตฟอร์มออนไลน์

2.24.2.

ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เข้าทำพันธะสัญญา แทนเราหรือในชื่อของเรา หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เพื่อจุดประสงค์ใด ๆก็ตาม คุณจะต้องไม่ใช้ชื่อหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเรา โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และคุณจะไม่แทนตัวคุณเองในฐานะผู้อยู่ในสังกัดของ หรือได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนเรา


2.25. ข้อร้องเรียนและข้อพิพาท

2.25.1.

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา ในเบื้องต้น คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราได้ รายละเอียดของนโยบายการร้องเรียนภายในของเราจะมีให้ตามคำขอ หากคุณไม่พอใจกับผลของขั้นตอนการร้องเรียนของเรา คุณสามารถร้องเรียนโดยตรงไปที่คณะกรรมการ Financial Services Commission ได้ Financial Services Commission สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 403 7000 หรือคุณสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของพวกเขาได้ที่ www.fscmauritius.org


2.26. ค่าชดเชย

2.26.1.

ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีโครงการชดเชยตามกฎหมาย หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามภาระรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนได้


2.27. การสื่อสารติดต่อกัน

2.27.1. การติดต่อเราทางไปรษณีย์

เว้นแต่เราจะแจ้งคุณในทางตรงกันข้าม ที่อยู่ของเราสำหรับการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรคือ Hantec Global Ltd. , Suite 207, 2nd Floor, Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius

2.27.2. การสื่อสารกับเราในระหว่างการประชุมแบบเจอหน้ากัน หรือทางแฟกซ์หรือโทรศัพท์

เราจะ (ภายใต้ข้อ 2.10) ปฏิบัติตามคำบอกให้ปฏิบัติที่ได้รับในระหว่างการประชุมแบบเห็นหน้ากัน, โดยทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร แต่เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความไม่ตรงกันใด ๆ ระหว่างคำบอกให้ปฏิบัติที่ได้จากการประชุมเห็นหน้ากัน ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร และการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากนั้น

2.27.3. การสื่อสารทางอีเมล์

คุณยอมรับว่าเราอาจสื่อสารกับคุณทางอีเมล์ และ (ภายใต้ข้อ 2.10) ปฏิบัติตามคำสั่งใหเปฏิบัติที่ได้รับทางอีเมล์จากคุณ คุณรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่มีอยู่ในอีเมล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการถูกสกัดกั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตและ การไปไม่ถึงผู้รับที่ตั้งใจไว้ โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากคุณไม่ยินยอมให้ใช้อีเมล์เป็นวิธีการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

2.27.4. การสื่อสารกับเราโดยบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งของคุณ หากคุณอนุญาตให้เรายอมรับคำสั่งให้ปฏิบัติของบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้ง เราจะดำเนินการดังกล่าวจนกว่าเราจะได้รับการแจ้งให้เป็นประการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ กฎเดียวกันนี้จะใช้กับคำสั่งให้ปฏิบัติที่ได้รับจากการพบเจอกัน โดยหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออีเมล์ ที่ได้รับจากบุคคลที่สามดังที่ทำกับคำสั่งให้ปฏิบัติที่ได้รับจากคุณ และคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งของคุณนั้นจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

การสื่อสารโดยเราถึงคุณ

2.27.5. การสื่อสารโดยเราถึงคุณ

เราจะเขียนจดหมาย แฟกซ์ โทรศัพท์ หรือส่งอีเมลถึงคุณ และ/ หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากคุณ ตามความเหมาะสม ตามที่อยู่และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครขอเปิดบัญชี หรือที่อยู่อื่น ๆ และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ที่คุณแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้เราจัดการและบริหารบัญชีของคุณได้อย่างเหมาะสม ตัวแทนหรือพนักงานของเราอาจโทรหาคุณทางโทรศัพท์หรือติดต่อคุณเป็นบางโอกาศ โดยไม่ได้แจ้งกับคุณทราบก่อน

2.27.6. คำสั่งให้ปฏิบัติที่ประจักษ์ชัด

ตราบเท่าที่เราดำเนินการด้วยความสมเหตุสมผล คุณยินยอมให้เรายึดตามคำสั่งให้ปฏิบัติ ซึ่งถูกส่งให้ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งปรากฏว่า หรือหมายความว่าถูกส่งโดยคุณ หรือบุคคลที่สามที่คุณได้รับมอบหมายจากคุณ

2.27.7. การรับคำสั่งให้ปฏิบัติหรือคำบอกกล่าว

หากคำสั่งให้ปฏิบัติหรือคำบอกกล่าวจากคุณนั้นเราได้รับนอกเวลาทำการ (หมายถึงเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในวันที่ไม่ใช่วันหยุดราชการในประเทศมอริเชียส) คำสั่งให้ปฏิบัติหรือคำบอกกล่าวนี้ จะถือว่าเราได้รับแล้วในวันทำการถัดไปหลังจากได้รับ

ประกาศใด ๆ ที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าได้รับแจ้งแล้วใน 3 วันหลังจากที่มีการโพสต์การประกาศนั้น


2.28. การรับรองของคุณ

2.28.1. สิทธิอำนาจ

คุณรับว่า คุณมีสิทธิละอำนาจอย่างเต็มที่ ในการเข้าทำ และออกคำสั่งให้เราปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

2.28.2. ข้อมูล

คุณให้การรับรองดังนี้:

 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้กับเราในแบบฟอร์มการสมัครขอเปิดบัญชี ในระหว่างการประชุมกับเรา หรืออื่น ๆ เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง;
 • จะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ให้ไว้โดยคุณในแบบฟอร์มการสมัครขอเปิดบัญชี หรือในที่อื่น ๆ;
 • จะจัดให้ข้อมูลเอก สาร หรือสำเนาเอกสารทั้งหมดที่เราต้องการ แก่เรา เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดบัญชีของเรา และดำเนินการตรวจติดตามคุณได้อย่างต่อเนื่อง;
 • จะจัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องได้รับ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามพันธะรับผิดชอบทางกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

2.28.3. เงินลงทุนของคุณ

คุณให้การรับรองดังนี้:

 • (เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นประการอื่น เป็นลายลักษณ์อักษรกับเรา) เงินลงทุนและเงินสดภายในบัญชีของคุณนั้น อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของคุณ และจะเป็นและจะยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ โดยปลอดจากสิทธิยึดหน่วง การฟ้องร้อง และภาระติดพันอื่นใด;
 • ในขณะที่ข้อตกลงนี้ยังคงดำเนินต่อไป คุณจะไม่ ยกเว้นโดยผ่านทางเรา จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นจัดการเงินลงทุนในบัญชีของคุณ;
 • ในขณะที่ข้อตกลงนี้ยังคงดำเนินต่อไป คุณจะไม่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทำให้เราต้องเกิดความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้คาดการณ์ไว้ในเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ในข้อตกลงนี้

2.28.4. เอกสาร

คุณให้คำมั่นว่าจะลงชื่อใน และ/ หรือจัดหาตามเวลาที่เราขอให้คุณทำ เอกสารใด ๆ ที่เราต้องการเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ได้

2.28.5. การชดใช้

คุณจะชดใช้ให้แก่เราตามการเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา ต่อการดำเนินการ การปฏิบัติ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย การร้องสิทธิ์ การเรียกร้องทั้งหมด และ/ หรือหนี้สินอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา ตัวแทนหรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใด ๆของเรา อันเป็นผลมาจาก:

 • การยอมรับคำสั่งให้ปฏิบัติจากคุณหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางแฟกซ์ หรือทางอีเมล์ หรือผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์;
 • การละเมิดใด ๆ โดยคุณหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนี้

2.28.6.

การชดใช้ค่าเสียหายนี้ จะไม่นำมาใช้กับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้โดยเรา หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การทุจริต หรือการผิดนัดโดยเจตนาของเรา ตัวแทน ผู้ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้รับฝากทรัพย์สินของเรา


2.29. ขอบเขตความรับผิดชอบของเราในการดำเนินการของเรา และการดำเนินการของผู้อื่น

2.29.1. ความรับผิดชอบของเรา

เราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะ ความรอบคอบ และความระมัดระวังพอควร และสอดคล้องกับคำสั่งให้ปฏิบัติ และสิทธิอำนาจที่คุณได้ให้แก่เรา ตราบเท่าที่เราทำเช่นนี้ เราไม่สามารถและจะไม่ยอมรับความรับผิดต่อการขาดทุน (หรือการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับกำไร) ซึ่งเกิดขึ้นจากการให้บริการของเราสำหรับและในนามของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ สำหรับผลเสียหายทางตรง ทางอ้อม หรือผลสืบเนื่อง ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความล่าช้าในเงินที่มาถึงคุณ

2.29.2. เรายอมรับความรับผิดชอบสำหรับผู้ได้รับมอบหมายของเราเอง

เรายอมรับความรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ของบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้งใด ๆ ซึ่งควบคุมโดยเรา หรือควบคุมโดย บริษัทร่วมแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา

2.29.3. ผู้รับฝากทรัพย์/ ตัวแทน (ที่นอกเหนือจากผู้ได้รับการแต่งตั้งของเราเอง)

เราจะใช้ความระมัดระวังพอควรในการเลือกผู้ได้รับการแต่งตั้ง ผู้รับฝากทรัพย์ หรือตัวแทนของเรา และเราจะตรวจติดตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องของพวกเขา ตราบเท่าที่เราทำเช่นนี้ (และตราบเท่าที่การสูญเสียไม่เกิดขึ้นโดยตรงจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การทุจริต หรือการผิดนัดโดยเจตนา) เราไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการผิดนัดของผู้ได้รับการแต่งตั้ง (ที่นอกเหนือจากผู้ได้รับการแต่งตั้งของเราเอง) ผู้รับฝากทรัพย์สินหรือตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียที่เกิดจากการสูญเสียเงินทุน เงินลงทุน เอกสารสิทธิ์ หรือสิ่งอื่นใด

2.29.4. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันควรของเรา

เราไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่คุณประสบอันเกิดจากการที่เรา (ตัวแทน ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ดูแลทรัพย์ของเรา หรือผู้อื่นที่เราแต่งตั้ง) ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ (หรือข้อกำหนดหรือเรื่องที่มีอยู่ในแบบฟอร์มการสมัครขอเปิดบัญชี) อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา สถานการณ์เหล่านี้จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแหล่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง การไม่ทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือซัพพลายเออร์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวในตลาดนั้น จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดวัตถุประสงค์และข้อจำกัดใด ๆ

2.29.5. ความยุ่งเหยิงในตลาด (Market Disturbances)

เราอาจแจ้งให้คุณทราบ (“การแจ้งเหตุความยุ่งเหยิง”) เมื่อใดก็ได้ ถ้าเราตั้งข้อสังเกตว่าสภาวะตลาดหรือการเทรดในตลาดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน bullion หรือตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องถูกรบกวนอย่างรุนแรง ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่เรามีความเห็นว่า เงินฝากในสกุลเงิน bullion หรือตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พร้อมให้บริการแก่เราได้ตามปกติของธุรกิจในตลาดที่เกี่ยวข้อง หรือเนื่องจากสถานการณ์ทางการเงิน การเมือง หรือเศรษฐกิจ ในระดับชาติหรือระหว่างประเทศ หรือการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถจัดการได้ เมื่อได้มีการแจ้งเหตุความยุ่งเหยิงแล้ว ข้อผูกพันของเราจะถูกระงับไว้ ในขณะที่เรากำลังเจรจาการจัดเตรียมทางเลือกอื่น ๆ กับคุณ หากเราบรรลุข้อตกลงก่อนวันที่ส่งมอบเงิน (Value Date) การจัดเตรียมทางเลือกเหล่านั้นจะถูกนำมาใช้ หากเราไม่บรรลุข้อตกลงภายในระยะเวลาดังกล่าว เราต่างจะได้รับการปลดเปลื้องออกจากภาระหน้าที่ภายใต้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น

2.29.6. การรักษาสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติบริการทางการเงิน พ.ศ. 2550 และระบบการกำกับดูแล

ไม่มีข้อสัญญาใดในข้อตกลงนี้ ที่จะมีเจตนาให้มี หรือมีผลกระทบในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของเราที่มีให้แก่คุณภายใต้พระราชบัญญัติบริการทางการเงิน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์พ. ศ. 2548 หรือระบบการกำกับดูแล

2.29.7. สถานะตัวแทน

ในกรณีใด ๆ ที่เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณ คุณจะผูกพันกับการกระทำของเรา สถานการณ์เหล่านี้อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การติดต่อของเรากับบุคคลที่สามในนามของคุณ หรือการจัดเตรียมบุคคลที่สามเพื่อรับหรือถือครองเงินของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีบริการใดที่จะก่อให้เกิดหลักความไว้วางใจหรือความรับผิดชอบที่เป็นธรรม ซึ่งจะกีดขวางหรือขัดขวางเรา หรือบริษัทร่วมใด ๆ ในการทำธุรกรรมกับหรือสำหรับคุณ รวมทั้งการค้าโปรแกรม การทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ทำตลาดและนายหน้า หรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายกับ บริษัทในเครือหรือลูกค้ารายอื่น ๆ และได้รับผลกำไรจากกิจกรรมดังกล่าว


2.30. การมอบอำนาจและการใช้บริษัทร่วม / ตัวแทน

2.30.1.

เราอาจมอบหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ ของเรา ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลที่สามได้


2.31. ค่าบริการ

2.31.1.

คุณตกลงที่จะจ่ายเงินค่าบริการสำหรับบริการของเราตามที่แจ้งแก่คุณผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ของเราและการแจ้งเตือนอื่น ๆ ถึงคุณ จะระบุดังนี้:

 • หลักเกณฑ์การคำนวณค่าบริการของเรา;
 • ความถี่ในการชำระเงิน;
 • (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) มีเงินอื่นที่ต้องจ่ายให้กับเรา (หรือบริษัทร่วม เท่าที่เราทราบ) หรือไม่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เราดำเนินการกับหรือให้กับคุณ นอกเหนือจากหรือแทนค่าบริการของเรา

2.31.2. ค่าใช้จ่าย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราในการดำเนินการให้บริการของเรา ค่าใช้จ่ายจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อ้างถึงในแบบฟอร์มการสมัครขอเปิดบัญชี และ/ หรือที่แจ้งให้คุณทราบโดยวิธีการอื่นใด;
 • ต้นทุนการทำธุรกรรม;
 • ค่าคอมมิชชั่น ค่าโอน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีและหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกันนี้

เราจะเก็บรักษาสิทธิยึดหน่วงและสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันต่อสินทรัพย์ใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณไว้ เท่าที่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย หรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณต้องรับผิดต่อเรา ยังไม่ได้ชำระ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจำหน่ายสินทรัพย์ใด ๆ ของคุณ ที่เราอาจถืออยู่ตามสิทธิภายใต้สิทธิยึดหน่วงและสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน การจำหน่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นหากคุณไม่ชำระเงินให้กับเราเมื่อครบกำหนด สิทธิยึดหน่วงและสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันจะมีผลใช้กับสินทรัพย์แต่ละชิ้น หรือประเภทหรือหรือชั้นของสินทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีของคุณเป็นครั้งคราว ในระดับของภาระหนี้ที่คุณมีต่อเรา

ในกรณีที่เกิดการผิดนัดหรือชำระเงินล่าช้าในเงินจำนวนใด ๆที่ต้องชำระให้กับเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินกว่าต้นทุนที่มีประสิทธิผล ที่เกิดขึ้นกับเราสำหรับการยืมเงินในตลาดเงินที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องชำระ หรือในอัตราอื่น ตามที่เราอาจแจ้งให้คุณทราบ

2.31.3. การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ

ค่าบริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 30 วันตามปฏิทิน เป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของเรา ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว

2.31.4. การชำระค่าบริการและค่าใช้จ่าย

คุณอนุญาตให้เราหักชำระค่าบริการและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากบัญชีของคุณ ตามเวลาและความถี่ที่แจ้งให้คุณทราบ หากมียอดคงเหลือเงินสดไม่พอในบัญชี คุณจะอนุญาตให้เราทำการชำระบัญชีสถานะต่าง ๆ หรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ที่เราอาจถืออยู่ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ครอบคลุมค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากเราไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายได้ในลักษณะนี้ เราจะจัดทำใบแจ้งหนี้ให้แก่คุณ และจะต้องชำระใบแจ้งหนี้นั้นเมื่อได้รับ

2.31.5. ค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

หากไม่มีกิจกรรมใด ๆ เกินกว่าหกเดือนในบัญชีใด ๆ ในชื่อของคุณ จะถูกจัดประเภทให้เป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวค่าธรรมเนียมนี้จะถูกเรียกเก็บทุกหกเดือนหลังจากเวลานี้หากยังคงไม่มีกิจกรรมใด ๆ ในบัญชี เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว คุณควรดำเนินการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งครั้งในบัญชีใด ๆ ในระยะเวลา 6 เดือน หากคุณตระหนักได้ว่ามีการเทรดที่ยังคงเปิดอยู่นานเกินกว่าระยะเวลา 6 เดือน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการซื้อขายเพิ่มเติมใด ๆอีก บัญชีของคุณจะถือว่าหยุดนิ่ง หากยอดบัญชีของคุณเป็นศูนย์หรือค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะทำให้บัญชีของคุณมีค่าเป็นศูนย์หรือติดลบ Hantec Global Ltd. จะเรียกเก็บส่วนของค่าธรรมเนียมดังกล่าวซึ่งทำให้ยอดบัญชีเป็นศูนย์ และปิดบัญชีดังกล่าวตามข้อ 2.32.1.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนี้โดยแจ้งให้ทันที และอาจแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์ ผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรสาร โพสต์ข้อความ หรือโดยการประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา


2.32. การสิ้นสุดข้อตกลง

2.32.1. การแจ้งการสิ้นสุด 2.32.1.1.

คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ โดยการแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดก็ได้- ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเราได้รับหนังสือแจ้งของคุณ (หรือในภายหลังตามที่คุณได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งดังกล่าว)

2.32.1.2.

เราอาจยุติข้อตกลงนี้ได้ โดยการแจ้งให้คุณเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดก็ได้ – ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณได้รับหนังสือแจ้งของเรา (หรือในภายหลังตามที่คุณได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งดังกล่าว)

2.32.1.3.

นอกจากนี้เราอาจยุติข้อตกลงนี้โดยมีผลทันทีโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากว่าคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลง หรือเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงาน

2.32.2. ธุรกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่

เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง บรรดาธุรกรรมที่ได้เริ่มแล้ว ซึ่งเราหรือตัวแทนของเรามีพันธะผูกมัดต่อธุรกรรมนั้น จะต้องเสร็จสมบูรณ์

2.32.3. ผลของการยุติข้อตกลง

เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง เราจะชำระบัญชี หรือปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด และอาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับ:

 • ค่าธรรมเนียมตามระยะเวลา ซึ่งเกิดขึ้นสะสมจนถึงวันที่บอกเลิก ซึ่งจะต้องครบกำหนดและจะต้องชำระโดยทันที;
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราหรือตัวแทนของเราจำเป็นต้องได้รับจากการยกเลิกข้อตกลงนี้;
 • ความสูญเสียใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องรับรู้ ในการชำระราคาหรือปิดภาระหนี้ที่ค้างชำระ

ภายในสองวันหลังจากสิ้นสุดข้อตกลงนี้ คุณจะคืนหรือทำลายรหัสผ่านและข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดที่ได้รับจากเรา ตามคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา

การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิและความรับผิดที่เกิดขึ้นของคู่สัญญา เว้นแต่ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามข้อ 2.32.1.3 ซึ่งจะเป็นการปลดเปลื้องภาระผูกพันใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ หรือที่เกิดจากการทำธุรกรรมตามที่ตกลงไว้ในข้อตกลงนี้ รวมถึง ข้อผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ทำขึ้นกับเราแล้ว

ข้อ 2.28.5, 2.29.1 และ 2.33.10 จะยังคงมีผลต่อไปหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้

2.32.4. เงินลงทุน

เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับสินทรัพย์ใด ๆ ที่เราอาจถือครองไว้สำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะเก็บรักษาสิทธิยึดหน่วงและสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันต่อสินทรัพย์ใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณ เท่าที่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย หรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณต้องรับผิดต่อเรา ยังไม่ได้ชำระ


2.33. ทั่วไป

2.33.1. การแก้ไขเพิ่มเติม

คุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งจะมีผลเมื่อเรายอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

เราอาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา การแก้ไขที่เสนอโดยเราจะมีผลในวันที่ที่เราแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งจะเป็นวันที่ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการหลังจากวันที่ออกหนังสือแจ้ง เว้นแต่จะมีกรณี (เช่น ข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือกฎระเบียบ) ที่กำหนดระยะเวลาสั้นลงกว่านี้

2.33.2. เวลาแห่งสาระสำคัญ

เวลาจะเป็นสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับภาระรับผิดชอบทั้งหมดของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ (รวมถึงธุรกรรมใด ๆ )

2.33.3. การโอนสิทธิ์/ การโอน

ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาเฉพาะตัวของคุณ และคุณจะไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือความรับผิดชอบใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน เราอาจมอบโอนหรือโอนสิทธิและความรับผิดชอบของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บริษัทร่วมได้ เมื่อได้ทำการแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เราอาจมอบหรือโอนสิทธิ์และความรับผิดชอบของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ ให้แก่บุคคลที่สามได้ แต่จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันตามปฏิทินถ้าเราตั้งใจจะทำเช่นนั้น

2.33.4. สิทธิและการเยียวยา

สิทธิและการเยียวยาที่ให้ไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ จะมีผลสะสมและไม่รวมถึงสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ตามกฎหมาย

การที่เราไม่หรือล่าช้าในการใช้สิทธิหรือการเยียวยาภายใต้ข้อตกลงนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในสิทธิหรือการเยียวยานั้น และการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วน จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์เราจาก หรือถือเป็นการสละสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ต่อไปได้

2.33.5. การแยกส่วนของสัญญา

หากศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจใด ๆ เห็นว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อบัญญัติใด ๆ ) ไม่มีผลใช้ได้ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติหรือบางส่วนของบทบัญญัตินั้น จะต้องถือว่าถูกลบทิ้งเท่าที่จำเป็น และความมีผลใช้ได้ และความสามารถในการบังคับใช้ ของบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ

หากบทบัญญัติที่ไม่มีผลใช้ได้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมายใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้ได้ บังคับใช้ได้ และถูกต้องตามกฎหมายถ้าบางส่วนของบทบัญญัตินั้นถูกลบออก บทบัญญัตินั้นจะนำมาใช้บังคับกับการแก้ไขเพิ่มเติมให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ถูกกฎหมาย มีผลใช้ได้ และบังคับใช้ได้

2.33.6.

ไม่มีสิทธิของบุคคลที่สามตามมาตรา 1165 และโดยไม่คำนึงถึงมาตรา 1121 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งบุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาแห่งข้อตกลงนี้ จะไม่มีสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใด ในข้อตกลงนี้

2.33.7. ภาษา

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และการติดต่อสื่อสารทั้งหมดจากเราไปยังคุณในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้ จะเป็นภาษาอังกฤษ

2.33.8. การโทรศัพท์

การโทรศัพท์ระหว่างเราอาจถูกบันทึกเพื่อรักษาคุณภาพของการให้บริการของเราแก่คุณ การบันทึกทั้งหมดจะต้องเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของเราเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น และจะได้รับการยอมรับจากคุณเป็นหลักฐานขั้นสุดท้ายของคำสั่งให้ปฏิบัติหรือบทสนทนาที่บันทึกไว้ คุณยอมรับว่า เราอาจส่งสำเนาหลักฐานการบันทึกดังกล่าวไปยังศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานรัฐบาลใด ๆ ก็ได้

2.33.9. ความร่วมมือในการดำเนินการ

หากมีการดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ โดยหรือต่อเรา อันเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ หรือเกิดจากการกระทำหรือการละเลยใด ๆ โดยเราตามที่กำหนดหรือได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ ในการป้องกันหรือดำเนินคดีหรือการดำเนินการดังกล่าว

2.33.10. กฎหมายที่ควบคุม

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐมอริเชียส และจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ไม่เฉพาะเจาะจงของศาลประเทศมอริเชียส

 

3. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับประเภทเฉพาะของลูกค้า

 

3.1. บุคคลธรรมดาที่สมัครร่วมกัน

หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่สมัครร่วมกัน จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

3.1.1. การรับคำสั่งให้ปฏิบัติ

เราจะรับคำสั่งให้ปฏิบัติจากผู้ถือบัญชีรายหนึ่งรายใด เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบเป็นอย่างอื่น

3.1.2. การตายในช่วงระยะเวลาของข้อตกลง

เมื่อมีการตายของคุณคนใดคนหนึ่ง ข้อตกลงนี้จะไม่สิ้นสุดลง และเราจะถือว่าผู้รอดชีวิต เป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในบัญชี หากคุณทุกคนตายภายในระยะเวลาของข้อตกลงนี้ เราจะยังคงถือบัญชีตามคำสั่งการลงทุนที่ระบุไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่เราได้รับคำสั่งให้เป็นอย่างอื่นจากผู้ดำเนินการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องของคุณคนสุดท้ายที่ตายลง

3.1.3. ความรับผิดร่วมกันและแทนกัน

คุณแต่ละคนจะยอมรับความรับผิดร่วมกันและแทนกันสำหรับภาระรับผิดชอบที่ยอมรับโดยคุณภายใต้ข้อตกลงนี้


3.2. ห้างหุ้นส่วน

หากคุณเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

3.2.1. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหุ้นส่วนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ข้อตกลงนี้จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปโดยสมบูรณ์ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของห้างหุ้นส่วนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าจะเกิดจากการตาย การเกษียณอายุ หรือการเพิ่มหุ้นส่วนเข้าไปในห้างหุ้นส่วน หรือประการอื่นใดก็ตาม

3.2.2. ความรับผิดร่วมกันและแทนกัน

หากคุณเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งในห้างหุ้นส่วนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน คุณแต่ละคนจะต้องยอมรับความรับผิดร่วมกันและแทนกันสำหรับภาระรับผิดชอบที่คุณได้ยอมรับภายใต้ข้อตกลงนี้


3.3. กองทรัสต์

หากคุณเป็นกองทรัสต์ จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

3.3.1. การเปลี่ยนแปลงทรัสตีในช่วงระยะเวลาของข้อตกลง

ตามทางเลือกของเรา ข้อตกลงของฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไปโดยสมบูรณ์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทรัสตี ไม่ว่าจะโดยการเสียชีวิต การเกษียณอายุ หรือการเพิ่มทรัสตีเข้ามาหรือโดยประการอื่นใดก็ตาม

3.3.2. ความรับผิดร่วมกันและแทนกัน

ทรัสตีแต่ละคนจะต้องยอมรับความรับผิดร่วมกันและแทนกันสำหรับภาระรับผิดชอบที่ได้คุณยอมรับภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการผิดนัดโดยเจตนา ความรับผิดของทรัสตีภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ จะจำกัดอยู่เฉพาะกับสินทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นครั้งคราว

3.4. สมาคมแบบไม่จดทะเบียน

หากคุณเป็นสมาชิกของสมาคมแบบไม่จดทะเบียน จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

3.4.1.   การเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้

ตามทางเลือกของเรา ข้อตกลงของฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไปโดยสมบูรณ์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสมาชิกภาพ ไม่ว่าจะโดยการเสียชีวิต การเกษียณอายุ หรือการเพิ่มสมาชิกเข้ามา หรือโดยประการอื่นใดก็ตาม

3.4.2. ความรับผิดร่วมกันและแทนกัน

คุณแต่ละคนจะต้องยอมรับความรับผิดร่วมกันและแทนกันสำหรับภาระรับผิดชอบที่ยอมรับโดยคุณ ภายใต้ข้อตกลงนี้

 

4. คำเตือนความเสี่ยง

 

คุณควรพิจารณาความเสี่ยงต่อไปนี้ก่อนที่จะซื้อขายผ่านบริการของเรา

การซื้อขายสกุลเงิน ทองคำแท่งและ CFD โดยเฉพาะการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น จะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการทำกำไร รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดความสูญเสียซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินที่คุณลงเงินในการเทรดหรือการทำธุรกรรมใด ๆ

คุณอาจจำเป็นต้องวางหลักประกัน (Margin) เพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก โดยกระทันหัน เพื่อถือครองสถานะของคุณไว้ หากคุณไม่จัดให้เงินเพื่อถือสถานะของคุณไว้ พวกมันอาจถูกปิดโดยไม่มีการอ้างอิงถึงคุณ

เราไม่สามารถรับประกันการสูญเสียสูงสุดที่คุณอาจประสบได้

การเคลื่อนไหวในราคาของสกุลเงิน อัตราการทองคำแท่ง และ CFD ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยที่มาจากทั่วโลกหลายแห่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ นอกจากนี้ยังมีมาตรการแทรกแซงจากรัฐบาลเป็นบางคราว ทั้งโดยตรงและโดยกฎระเบียบ ในบางตลาด โดยเฉพาะตลาดเงินตราและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย และอนุพันธ์อีกด้วย การแทรกแซงดังกล่าวมักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีอิทธิพลต่อราคาและอาจพร้อมกับปัจจัยอื่น ๆ ทำให้ตลาดทั้งหมดเหล่านี้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกันเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

การเคลื่อนไหวที่รุนแรงในราคาของสกุลเงิน อัตราค่าทองคำแท่ง และ CFD นั้น อาจส่งผลให้ตลาดมีการดำเนินการได้ ทำให้คุณอาจไม่สามารถชำระบัญชีที่ไม่พึงประสงค์ได้

กลยุทธ์การลงทุนหรือเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงบางอย่าง รวมถึงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ‘ส่วนต่าง (spread)’ หรือ ‘straddles’ อาจมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการเปิดสถานะ ‘long’ หรือ ‘short’ แบบง่ายๆ

แม้ว่าเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางส่วนไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก เครื่องมือต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับระดับการเผชิญความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และในการตัดสินใจว่าจะเทรดในเครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ คุณควรตระหนักถึงประเด็นต่าง ๆที่ระบุไว้ในคำเตือนความเสี่ยงนี้ อย่างไรก็ตามคำเตือนความเสี่ยงนี้ไม่สามารถเปิดเผยความเสี่ยงทั้งหมดและประเด็นสำคัญอื่น ๆ ของเครื่องมือดังกล่าวได้ คุณไม่ควรมีการซื้อขายตราสาร CFD สกุลเงินหรือ bullion เว้นแต่คุณจะเข้าใจธรรมชาติและขอบเขตในการเผชิญความเสี่ยงและความสูญเสียทั้งหมดของคุณ

ดังนั้นคุณจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับฐานะการเงินและวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณเองหรือไม่

หากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจ ขอแนะนำให้คุณหาคำแนะนำที่เหมาะสมจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (เช่น ทนายความ นักบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ติดตามข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์ม MT4 สำหรับเดสก์ท็อป และ มือถือ

แพลตฟอร์ม

เลือกจากบัญชีหลากหลายของเราเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ

ประเภทบัญชี

ติดตามข่าวอัพเดทล่าสุดของเรา

สมัครเพื่อรับการวิจัยตลาดล่าสุดและการวิเคราะห์จาก Hantec Global ส่งโดยตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณเป็นเว


เชื่อมต่ออยู่เสมอกับสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

ส่งอีเมล์มาหาเราท

คุณสามารถโทรหาเราได้ที่

คำเตือนเรื่องความเสี่ยง

Forex และ CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทด ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่าเงินฝากเริ่มแรกของคุณ ดังนั้นคุณควรเก็งกำไรด้วยเงินที่คุณสามารถจะสูญเสียได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาป็นอิสระหากจำเป็นก่อนที่จะทำธุรกรรมดังกล่าว. โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา.

Hantec Global Ltd. ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในเว็บไซต์ของเรา การที่คุณอยู่ในเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา. คุณสามารถเข้าถึง นโยบายคุกกี้ ของเราได้ที่นี่.

Hantec Global เป็นชื่อการค้าของ Hantec Global Ltd. ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงินของมอริเชียส (FSC) ในสาธารณรัฐมอริเชียส. หมายเลขใบอนุญาต: C114013940.